Instagram Facebook

Om SuSu

Bilde av susu-gjengen.

Eiere av SuSu-programmet er Surnadal og Sunndal kommuner. En samarbeidsavtale og et overordnet plandokument vedtatt av kommunestyrene ligger til grunn for arbeidet. Gjennom konkrete tiltak er målet å gi Indre Nordmøre sterkere utviklingskraft og utvikle en mer attraktiv ABS-region. Finansieringen er et spleiselag mellom kommunene, fylkeskommunen og lokalt næringsliv.

Det innledende arbeidet med startet i 2013. Første programperiode ble gjennomført i perioden 2014 – 17. SuSu-programmet er nå inne i sin andre 4-årsperiode, 2018-21.

 

Visjon

Sunndal-Surnadal – sammen for en døgnåpen region i vekst, som:

 • Tar varmt imot
 • Fremmer skaperkraft
 • Henter ut synergier
 • Foredler mangfold

SuSu-programmet legger til grunn at Todalsfjordprosjektet går fra plan til realisering tidlig på 2020-tallet.

 

Hovedmål 2018-2021

 1. Øke folketallet i regionen: +2,5% = 13.500 innbyggere innen 2021
 2. Øke antall sysselsatte med arbeidssted i regionen: + 5%=7000 sysselsatte innen 2018
 3. Videreutvikle en bedriftskultur der vekst i egen bedrift bidrar til vekst i regionen
 4. Stimulere til å utvikle regionen som felles arbeids-, bo- og sørvisregion – og styrke utviklingsevne, bærekraft og identitet
 5. Samordne, effektivisere og optimalisere næringsutviklingsarbeidet

 

Betydelige resultater 2014-17

I en evaluering utført av Oxford Research publisert i juni 2018 heter det at SuSu-programmet 2014-17 kan vise til betydelige resultater:

 • Katalysator for samarbeid mellom Sunndal og Surnadal kommuner
 • Utviklingsevnen betydelig styrket
 • Bidratt til etablering av 108 nye arbeidsplasser, og sikring av 77
 • God gjennomføring og organisering
 • Komplementær og omfattende kompetanse i programledelse og –styre
 • Solid forankring i næringslivet og kommunene

Hele rapporten kan du lese her (PDF).

 

Prioriteringer 2018-21

SuSu-programmet 2018-21 tar utgangspunkt i et næringsliv i vekst med betydelig verdiskaping og utviklingsvilje, og at fergefri Todalsfjord skal bidra til videre vekst og utvikling i regionen.  Programmet har følgende innsatsområder:

 

Bedriftsretta tiltak, med tiltak innen

 • Tilskudd til bedriftsretta tiltak
 • Utviklings- og vekstprogram for bedrifter
 • Styrke etablereroppfølging

Styrke regionen som arbeidsmarked, med tiltak innen

 • Møteplasser, omdømme og rekrutteringstiltak
 • Regionutvikling, samspill og kompetanseutvikling

Hele plandokumentet kan du laste ned her (PDF).